Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 190
Số lượng câu trả lời 893
Điểm GP 14
Điểm SP 607

Người theo dõi (27)

Đang theo dõi (11)