Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đắc Nông , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 36
Điểm GP 0
Điểm SP 21

Người theo dõi (26)

Đang theo dõi (52)