Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Hóa học năm 2015

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU CHO CẢ 2 CHƯƠNG TRÌNH (CHUẨN VÀ NÂNG CAO)

Nội dung các phần cụ thể như sau:

- Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: (2 câu)
- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: (2 câu)
- Sự điện li: (1 câu)
- Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: (3 câu)
- Đại cương về kim loại: (2 câu)
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: (5 câu)
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: (6 câu)
- Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: (2 câu)
- Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: (2 câu)
- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: (2 câu)
- Este, lipit: (2 câu)
- Amin, amino axit, protein: (3 câu)
- Cacbonhidrat: (1 câu)
- Polime, vật liệu polime: (1 câu)
- Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: (6 câu)
- Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: (1 câu)
- Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: (2 câu)
- Đại cương về kim loại: (1 câu)
- Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: (2 câu)
- Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: (1 câu)
- Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: (2 câu)
- Amin, amino axit, protein: (1 câu)

Tham khảo đề thi mẫu theo cấu trúc trên tại: http://hoc24.net/on-tap/hoa-hoc/de-thi

Khách