Hỏi đáp Tiếng anh lớp 6

Help me do my test !

THE TEST EXAMININES THE QUALITY OF STUDENTS

Ex1 : Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại ở phần in đậm trong mỗi dòng

1. come son month now

2. art part carry farmer

3. see sugar sing sea

4. few sew new nephew

Ex2 : Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

What is there (eat)____ for dinner ?

Ex3 : Tìm lỗi sai trong những phần được in đậm trong mỗi dòng

1. Ba often does his homework in the evening

A B C D

2. That's my sister over there. She stands next to the window

A B C D

3. They aren't go to school at seven ten

A B C D

4. He is the tallest of the two boys

A B C D

Ex4. Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau

It's Sunday morning. The Browns are sitting in (1) ...... living room. They are talking (2) ..... the dinner this evening. David likes beef and Susan does, too. He says that beef (3)... good for chidren. Their father, Mr. Brown, prefer children to beef. He asks his wife to buy (4) ...... for him. Helen, their youngest daughter doesn't want any meat. She would (5)..... cakes and sweets. Mrs. Brown doesn't like beef. She doesn't like chicken, either. She likes fish, vegetables and fruit. She says that fish and vegetables (6)...... good for old men and every body (7) ......... to eat fruit.

As last they decide to go out (8).... dinner (9).......... Mrs Brown says that she can't cook so (10) ..... food for every body in the family.

1. A. the B a C an D to

2. A with B for C about D to

3. A are B has C does D is

4. A little B some C any D none

5. A like B likes C have D has

6. A is B have C are D do

7. A need B need C are D.have

8. A to B of C with D for

9. A because B but C so D and

10. A. many B little C. much D lots

Ex5. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. What is the price of this hat ?

=> How ___________

2. Mr. Phong has a niece, Nhung.

=> Mr Phong is ____________

3. Do you like children or beef ?

=> Is your _______

4. I cycle to school every morning.

=> I ___________

Ai giúp được bài nào thì giúp, nếu ai giúp được hết bài kiểm tra này một cách nhanh nhất và đúng nhất sẽ được tặng 10GP.

P/S : Bài kiểm tra dành cho những ai có nhu cầu luyện đề HSG từ lớp 6 -> 8

7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.