The Real World

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 10: HOW DO YOU GET TO THE MALL?

The Real World

Urban Explorer

Daniel Raven - Ellison is a National Geographic Explorer. He studies cities in a special way. He believes we can find out a lot more about the places we live in by exploring them. Instead of only learning about places through TV or books, we should also experience them ourselves.

Nhà thám hiểm đô thị

Daniel Raven - Ellison là một Nhà thám hiểm Địa lý Quốc gia. Anh ấy nghiên cứu các thành phố theo một cách đặc biệt. Anh ấy tin rằng chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những nơi chúng ta đang sống bằng cách khám phá chúng. Thay vì chỉ tìm hiểu về các địa điểm qua TV hay sách báo, chúng ta cũng nên tự mình trải nghiệm chúng.

A. Listen. Match Raven-Ellison's projects to their description.

Nghe. Ghép các dự án của Raven-Ellison với phần mô tả của chúng.

1. Urban Earth

2. Route 125

3. Step Up Skyline

O

O

O

O

O

O

a. drive across the United Kingdom

b. climb tall buildings

c. walk from one side of a city to the other

Hướng dẫn:

 

B. Listen again. Circle the correct answers.

Nghe một lần nữa. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1. The Urban Earth project helped people to (know / live in) their cities better.

2. Raven-Ellison traveled across the United Kingdom to (study different cultures / complete different adventures).

3. He explored buildings to (learn about the people there / do a survey).

4. He walked the height of Mount Everest in less than (a week / two weeks).

Discussion. Do you think it's important to explore the places around us? Why or why not?

Thảo luận. Bạn có nghĩ việc khám phá những địa điểm xung quanh chúng ta là quan trọng không? Tại sao có hoặc tại sao không?

Hướng dẫn:

A: Are you interested in exploring the places around us? (Bạn có hứng thú với việc khám phá những địa điểm xung quanh chúng ta)

B: Yes, absolutely. (Có, chắc chắn rồi.)

A: May you see any benefits of it? (Bạn có thấy được lợi ích nào của điều đó không?)

B: Yeah. Sometimes, you know, we can find unexpected things hiden in familiar places. For example, once when I was on the balcony, I marveled at the beauty of a small blue flower that has just bloomed. It looked fresh and graceful. Finding beauty in places around us can make us realize that sometimes we don't need to go far to achieve satisfaction, and that our life here right now should be cherished.

(Yeah. Đôi khi, bạn biết đấy, chúng ta có thể tìm thấy những điều bất ngờ bị che giấu ở những nơi quen thuộc. Ví dụ, một lần khi mình đang ở trên ban công, mình đã ngạc nhiên trước vẻ đẹp của một bông hoa xanh nhỏ vừa nở. Nó trông tươi tắn và duyên dáng. Tìm kiếm vẻ đẹp ở những nơi xung quanh chúng ta có thể khiến chúng ta nhận ra rằng đôi khi chúng ta không cần phải đi xa để đạt được sự hài lòng, và cuộc sống của chúng ta ở đây ngay bây giờ nên được trân trọng.)