Preview and Language Focus

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 10: HOW DO YOU GET TO THE MALL?

Preview

A. Listen. Label the places Akemi (A), Bob (B), Clara (C), and Daniel (D) want to. Two places are extra.

Nghe. Điền những nơi Akemi (A), Bob (B), Clara (C) và Daniel (D) muốn đến. Có hai địa điểm là được thêm vào.

movie theater

_______

park

_______

restaurant

_______

supermarket

_______

museum

_______

convenience store

_______

Hướng dẫn:

 

B. Listen again. Circle the correct answers.

Nghe lại. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1. The movie theater is next to a (park / mall).

2. The pizza restaurant is across from the (convenience store / art museum).

3. There is a (supermarket / park) next to the museum.

4. The convenience store is behind a (restaurant / movie theater).

Hướng dẫn:

 

C. Talk with a partner. What places in your city do you like to go to?

Nói chuyện với bạn cùng lớp. Bạn thích đến những nơi nào trong thành phố của bạn?

A: I always go to the café to read comics. (Mình thường xuyên đến quán cà phê để đọc truyện tranh.)

B: I go to the park every week with my friends. We like to relax and chat there. (Mình đi đến công viên hàng tuần với bạn bè. Chúng mình thích thư giãn và trò chuyện ở đó.)

Language Focus

A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue.

Nghe và đọc. Sau đó, lặp lại đoạn hội thoại và thay thế những từ có màu xanh.

B. Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation.

Luyện tập với một người bạn. Thay thế những cụm từ để tạo ra đoạn hội thoại cho riêng bạn.

1. Minh: Excuse me, can you help me? (Xin lỗi, bạn có thể giúp mình được không?)

The girl: No problem / Sure Of course. (Không thành vấn đề / Chắc chắn rồi / Tất nhiên rồi.)

2. Minh: I'm looking for the art museum / this restaurant the movie theater. (Mình đang tìm bảo tàng nghệ thuật / nhà hàng này / rạp chiếu phim.)

The girl: Oh. It's on Center Street / Main Avenue / Second Avenue, across from the town square. (Ồ. Nó nằm ở Trung tâm Thành phố / Đại lộ Chính / Đại lộ thứ Hai, đối diện với quảng trường thành phố.)

3. Minh: Uh... excuse me, how do you get to the museum / restaurant / movie theater? (Uh ... xin lỗi chú, cho cháu hỏi chú đến bảo tàng / nhà hàng / rạp chiếu phim bằng cách nào vậy ạ?)

The man: Go straight down Hill Street Main Street / King Street. It's on the corner of West Avenue. (Cháu đi thẳng xuống Hill Street / Main Street / King Street. Nó ở góc Đại lộ phía Tây.)

4. Minh: Hi, I'm looking for this place... (Xin chào, mình đang tìm nơi này...)

The girl: That's easy! It's right behind you / You're right in front of it / You're right next to it! (Dễ thôi! Nó ở ngay sau lưng bạn / Bạn đang ở ngay phía trước nó / Bạn đang ở ngay bên cạnh nó!)

ASKING FOR AND GIVING DIRECTIONS (P. 156) 

(Hỏi và đưa ra chỉ dẫn về phương hướng)

Where's the museum?

(Bảo tàng ở đâu?)

It's

(Nó ở)

behind the convenience store.

(phía sau cửa hàng tiện lợi.)

in front of the supermarket.

(phía trước siêu thị.)

next to the restaurant.

(bên cạnh nhà hàng.)

across from the movie theater.

(đối diện với rạp chiếu phim.)

between the mall and the park.

(giữa trung tâm mua sắm và công viên.)

on the corner of First Street.

(góc Phố thứ Nhất.)

How do I get to the park?

(Làm thế nào để đến được công viên?)

Go straight down Main Street.

(Đi thẳng xuống khu Phố Chính.)

Go past the Internet café.

(Đi ngang qua quán cà phê Internet.)

Turn left / right on First Avenue.

(Rẽ trái / phải trên Đại lộ Đầu tiên.)

C. Look at the map below. Circle the correct answers.

Nhìn vào bản đồ bên dưới. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

@2114931@

 

Hướng dẫn:

1. The restaurant is next to Joe's Internet Café. (Nhà hàng ở bên cạnh quán cà phê Joe's Internet.)

2. City Hall is across from a Brazilian restaurant. (Tòa thị chính nằm đối diện với một nhà hàng Brazil.)

3. Kim's Korean Restaurant is between the 1st Avenue Theater and Center Mall. (Nhà hàng Kim's Korean nằm giữa Nhà hát Đại lộ số 1 và Trung tâm mua sắm.)

4. Joe's Internet Café is on the corner of 3rd Avenue and Center Street. (Quán cà phê Joe's Internet nằm ở góc Đại lộ số 3 và Phố Trung tâm.)

D. Look again at the map. Number the directions in the correct order. Then listen and check your answers.

Nhìn lại bản đồ. Đánh số chỉ đường theo đúng thứ tự. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.

1. Maya is at the 1st Avenue Theater. How does she get to City Hall?

a. _______ Go past the Brazilian restaurant.

b. _______ Turn left on South Street.              

c. _______ Turn right on 2nd Avenue.

d. ___1___ Turn left and go straight down Center Street.

2. I'm at City Middle School. How do get to the art museum?

a. _______ It's on the left.

b. ___1___ Turn left and go straight down 1st Avenue.

c. _______ Turn left on 4th Avenue.

d. _______ Turn right on Center Street.     

Hướng dẫn:

1. Maya is at the 1st Avenue Theater. How does she get to City Hall? (Maya đang ở Nhà hát Đại lộ số 1. Làm thế nào để cô ấy đến được Tòa thị chính?)

   1 - d. Turn left and go straight down Center Street. (Rẽ trái và đi thẳng xuống Phố Trung tâm.)

   2 - c. Turn right on 2nd Avenue. (Rẽ phải vào Đại lộ số 2.)

   3 - a. Go past the Brazilian restaurant. (Đi ngang qua nhà hàng Brazil.)

   4 - b. Turn left on South Street. (Rẽ trái vào Đường Nam.)

2. I'm at City Middle School. How do I get to the art museum? (Mình đang ở Trường Trung học Thành phố. Làm thế nào để mình đi đến bảo tàng nghệ thuật?)

   1 - b. Turn left and go straight down 1st Avenue. (Rẽ trái và đi thẳng vào Đại lộ số 1.)

   2 - d. Turn right on Center Street. (Rẽ phải vào Phố Trung tâm.)

   3 - c. Turn left on 4th Avenue. (Rẽ trái vào Đại lộ số 4.)

   4 - a. It's on the left. (Nó ở bên trái.)

E. Play a guessing game. Work with a partner. Take turns to give directions to a place in your school. Your partner guesses the place.

Chơi trò chơi đoán. Làm việc với bạn cùng lớp. Thay phiên nhau chỉ đường đến một địa điểm trong trường của bạn. Bạn cùng lớp của bạn sẽ đoán địa điểm.

A: Go out of the classroom and turn left. Go straight down the hall. Turn right at the computer room. Go past the art room. This place is on the left. (Đi ra khỏi lớp học và rẽ trái. Đi thẳng xuống sảnh. Rẽ phải về phía phòng máy tính. Đi ngang qua phòng nghệ thuật. Nơi này ở bên trái.)

B: Is it the boys' bathroom? (Đó có phải là phòng vệ sinh nam không?)

A: That's right! (Đúng vậy!)