Bài 3: Tìm hiểu thiết kế

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. THIẾT KẾ TRONG CUỘC SỐNG

- Muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần bắt đầu từ việc thiết kế sản phẩm.

- Thiết kế là quá trình sáng tạo để tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu con người.

- Các hoạt động thực hiện để tạo ra sản phẩm công nghệ:

+ Thiết kế.

+ Vận hàng, sử dụng.

+ Bảo dưỡng, sửa chữa.

+ Sản xuất.

2. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA THIẾT KẾ

Để thiết kế một sản phẩm gồm 4 bước:

- Bước 1: Hình thành ý tưởng về sản phẩm.

- Bước 2: Vẽ phác thảo sản phẩm và lựa chọn vật liệu, dụng cụ.

- Bước 3: Làm sản phẩm mẫu.

- Bước 4: Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.