Bài 3: Phép chia số phức

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Chia hai số phức, ta lập phân số và nhân cả tử và mẫu với số phức liên hợp của mẫu.

\(\frac{a+bi}{c+di}=\frac{\left(a+bi\right)\left(c-di\right)}{\left(c+di\right)\left(c-di\right)}=\frac{ac-bdi^2+\left(bc-ad\right)i}{c^2-d^2i^2}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i\)

Tài liệu tham khảo

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN