TEST 3 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

. Rewrite these following sentences keep meaning as the root ones

1. The day was so cold that we stayed indoor

à It ……………………………………………………………………………………………………

2. The man was too tired to keep on working

à The man was so…………………………………………………………………………………….

3. TV programmes attract so many viewers. They can satisfy every taste

à Because……………………………………………………………………………………………..

4. He is not good at English, He can’t get the job

à If……………………………………………………………………………………………………

5. Nam washes his car every week

à Nam wishes his car ……………………………………………………………………………….

6. He used to wait there all the time

à He used to wait there ………………………………………………………………………………

7. My friend had the storekeeper deliver the book case

à My friend asked …………………………………………………………………………………..

8. My brother can be so annoying some times

à I am ……………………………………………………………………………………………….

9. Although he is old, he often plays tennis

à Inspite of …………………………………………………………………………………………..

10. Tom is not used to working so hard

à Tom is in …………………………………………………………………………………………..

Được cập nhật 8 tháng 11 2019 lúc 12:54 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.