Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 36 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Ngành công nghiêp chiếm tỉ trọng cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

  1. chế biến lương thực, thực phẩm.
  2. luyện kim đen.
  3. sản xuất vật liệu xây dựng.
  4. sản xuất hàng tiêu dùng.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.