Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Vùng có diện tích lớn nhất nước ta là

  1. Tây Nguyên.
  2. Đồng bằng sông Hồng.
  3. Duyên hải Nam Trung Bộ.
  4. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.