Bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Khi giải bất phương trình \(\dfrac{2}{3}\left(x+1\right)< \dfrac{2x+1}{5}\) , ta nhận được nghiệm là​

  1. \(x< -\dfrac{7}{4}\).
  2. \(x< \dfrac{7}{4}\).
  3. \(x>-\dfrac{7}{4}\).
  4. \(x=-\dfrac{7}{4}\).

Hướng dẫn giải:

\(\dfrac{2}{3}\left(x+1\right)< \dfrac{2x+1}{5}\)
\(\Leftrightarrow\dfrac{5.2\left(x+1\right)}{3.5}< \dfrac{3.\left(2x+1\right)}{5.3}\)
\(\Leftrightarrow10\left(x+1\right)< 3\left(2x+1\right)\)
\(\Leftrightarrow10x+10< 6x+3\)
\(\Leftrightarrow4x< -7\)
\(\Leftrightarrow x< -\dfrac{7}{4}\)
 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.