Bất phương trình bậc nhất một ẩn. - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Khi giải bất phương trình \(3x+\left(-6\right)< -x+10\) , ta nhận được tập nghiệm là

  1. S = {x | x < 4 }.
  2. \(S=\left\{4\right\}\)
  3. S = {x | x > 4 }.
  4. S = {x | x  \(\le\) 4 }.

Hướng dẫn giải:

\(3x+\left(-6\right)< -x+10\)
\(\Leftrightarrow3x+x< 10-\left(-6\right)\)
\(\Leftrightarrow4x< 16\)
\(\Leftrightarrow x< 4\).
Vậy tập nghiệm của bất phương trình S = {x | x < 4 }.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.