Hình hộp chữ nhật (Tiếp) - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Hình hộp chữ nhật (Tiếp)

Cho hình lập phương \(ABCD.A_1B_1C_1D_1\). Những cạnh nào của hình lập phương song song với \(A_1B_1\)?

  1. \(D_1C_1,DC,AB\).
  2. \(DD_1,DC,AB\).
  3. \(D_1D,C_1C,B_1B\).
  4. \(DC,AB\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.