Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Sắt để lâu ở ngoài không khí ẩm thì bị gỉ. Gỉ sắt có công thức là FexOy, biết rằng phân tử khối của gỉ sắt là 160. Hãy xác đinh công thức hóa học của gỉ sắt.

  1. FeO
  2. Fe2O3
  3. Fe3O4
  4. Fe4O3

Hướng dẫn giải:

​Ta có: 56 x + 16y=160

⇔ 3,5x + y =10

Vì x, y ϵ N*

⇒ x< 3

x y Công thức
1 6,5  
2 3 Fe2O3
 
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.