Tập hợp Q các số hữu tỉ - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Kí hiệu \(\left(\in,\notin,\subset,\not\subset\right)\) nào là thích hợp để được điền vào chỗ trống (....)?

\(-7.....\mathbb{Q}\)

  1. \(\in\).
  2. \(\notin\).
  3. \(\subset\)​.
  4. \(\not\subset\).

Hướng dẫn giải:

\(-7=\dfrac{-7}{1}\)  nên \(-7\) là số hữu tỉ (số hữu tỉ là số có thể biểu diễn dạng \(\dfrac{a}{b}\) với \(a;b\in\mathbb{Z};b\ne0\))

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.