Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở ba của biển nào cho Pháp vào buôn bán ?

  1. Hội An, Thuận An, Quy Nhơn.
  2. Cửa Việt, Thuận An, Quảng Yên.
  3. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên.
  4. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa Việt.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.