Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất vào thời gian nào ?

  1. 5/6/1862.
  2. 6/5/1862.
  3. 8/6/1862.
  4. 6/8/1862.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.