Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873 - Lịch sử lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Thực dân Pháp chính thức đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào ?

  1. 9/1/1858.
  2. 1/9/1858.
  3. 31/8/1858.
  4. 1/9/1885.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.