Bài 35: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Ngô Chí Thành

Để trung hòa 500ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2S04 0,3M vừa đủ V ml dung dịch hỗn hợp Y gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M . Giá trị của V là ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN