bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

Phạm Minh Tuân

làm thế nào để thu khí H2 bằng bình chứa hình tam giác . vì sao .


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN