Luyện tập tổng hợp

Nguyễn Trâm Anh

2, Chia động từ trong ngoặc ở thì HTĐ,HTTD mang ý nghia tương lai

1.A: Are you fell on Monday

B:No,we're very busy now. We (have)__________party on Sunday.

2. A: What time (your train/leave)_______tomorrow?

B:7:30 in the morning. I(get)__________into Paris at 11:23

3.A:(The film/begin)_______at 3:30 or 4:30

B: It (begin)_ at 3:30.I (pick)_________you up at 3 o'clock

Hoàng Hạnh Nguyễn
7 tháng 5 2020 lúc 23:24

2, Chia động từ trong ngoặc ở thì HTĐ,HTTD mang ý nghia tương lai

1.A: Are you fell on Monday

B:No,we're very busy now. We (have)_____are going to have_____party on Sunday.

2. A: What time (your train/leave)___does your train leave____tomorrow?

B:7:30 in the morning. I(get)____will get______into Paris at 11:23

3.A:(The film/begin)___Does the film begin____at 3:30 or 4:30

B: It (begin) begins_ at 3:30.I (pick)____will pick_____you up at 3 o'clock

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN