Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Đinh Ngọc Lan

Phân biệt BaSO4; BaCO3; NaCl; Na2CO3 bằng dung dịch H2SO4.

Karik-Linh
10 tháng 4 2020 lúc 20:40

-Cho H2SO4 vào 4 mẫu thử:

+Không tan trong H2SO4 là BaSO4

+ Tạo kết tủa và khí bay lên là BaCO3

BaCO3+H2SO4→→BaSO4↓↓+CO2↑↑+H2O

+Tan và tạo khí là Na2CO3

Na2CO3+H2SO4→→2NaCl+CO2↑↑+H2O

+Không hiện tượng là NaCl

Bình luận (0)
Lê Phương Giang
10 tháng 4 2020 lúc 20:43

Cho lần lượt dung dịch H2SO4 vào mẫu thử

+ Chất rắn ko bị hòa tan là BaSO4

+ Tạo thành khí và kết tủa ko bị tan trong axit : BaCO3

BaCO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) BaSO4 + CO2 +H2O

+Chất rắn bị hòa tan và ko có hiện tượng j xảy ra : NaCl

+ Chất rắn bị tan và có khí bay ra là Na2CO3

Na2CO3 + H2SO4 \(\rightarrow\)Na2SO4 + CO2 +H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN