Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Han Sara

1) Tìm số nguyên a sao cho đa thức (x+a)(x-5)+2 phân tích được thành (x+b)(x+c) với b,c là các số nguyên

2) Phân tích đa thức thành nhân tử: x\(^7\)+x\(^2\)-1

3) Phân tích đa thức thành nhân tử: x\(^4\)-6x\(^3\)+12x\(^2\)-14x+3

M.n giúp mink vs cần gấp và chi tiết nha

Thank you trước

Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng 10 tháng 4 2020 lúc 13:36

1, (x + a)(x - 5) + 2

\(\Leftrightarrow\) x2 - 5x + ax - 5a + 2

\(\Leftrightarrow\) x2 - (5 - a)x - 5a + 2

(x + b)(x + c)

\(\Leftrightarrow\) x2 + cx + bx + bc

\(\Leftrightarrow\) x2 + (c + b)x + bc

Đến đoạn này là mình chưa hiểu, vì bạn chỉ nói tìm a thôi, thế phải có cả c với b phù hợp nữa mới phân tích được chứ!

Chúc bn học tốt!! (Có gì sai thì bảo mình, mình không chắc mình nói đúng đâu :)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN