BÀI 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Nguyen Tam

Câu 1:chiến tranh thế giới thứ hai có tạo ra những chuyển biến về tình hình thế giới không? Vì sao?

Câu 2 :Trong thời đại ngày nay để ngăn nừa chiến tranh thế giới xảy ra các quốc gia, dân tộc cần làm gi ?

Câu 3: Phân tích nguyên nhân dẫn đêan chiến tranh thế giới thứ 2? Nhận xét vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt CN Phát Xít


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN