Chương IV - Dao động và sóng điện từ

Phạm thị trâm anh

Mạch dao động LC đang dao động tự do với chu kỳ T . Thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng điện cực đại đến lúc năng lượng điện bằng 1/3 năng lượng từ là:

A.T/4

B.T/12

C.T/6

D.T/8


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN