Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 1
Điểm SP 29

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)