Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Trang Lê

Cho a,b,c >0 và a+b+c<hoặc =1

cmr : \(\frac{1}{a^2+2bc}+\frac{1}{b^2+2ac}+\frac{1}{c^2+2ab}\)>hoặc = 9

giúp mk nha

cảm ơn các bn nhiều

arigatogozaimasu

Nguyễn Việt Lâm
7 tháng 3 2020 lúc 15:53

\(VT\ge\frac{9}{a^2+2bc+b^2+2ac+c^2+2ab}=\frac{9}{\left(a+b+c\right)^2}\ge\frac{9}{1}=9\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN