Bài 7. Câu lênh lặp

Khoa Vu

Viết chương trình in ra các số lẽ nhỏ hơn hoặc bằng n ( Sữ dụng while ... do )

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 25 tháng 2 2020 lúc 20:58

uses crt; var n,i:integer; begin clrscr; write('n='); readln(n); i:=0; while i<=n do begin i:=i+1; if i mod 2=1 then write(i,' '); end; readln; end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 25 tháng 2 2020 lúc 21:01

uses crt; var n,i:integer; begin clrscr; write('n='); readln(n); i:=1; while i<=n do begin if i mod 2=1 then write(i,' '); inc(i); end; readln; end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN