Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Cao Hà

một loài thực vật thực hiện phép lai AABB * aabb thu được các hợp tử F1. Gây đột biến tứ bội hóa với hiệu suất 64% tạo ra các cây F1. Các cây F1 tự thụ phấn được F2. Biết các cây F1 giảm phân bình thường. có mấy phát biieeru sau đây đúng:

I. Tỉ lệ hợp tử mang toàn alen trội là 149/6480

II. Tỉ lệ hợp tử mang 1 alen trội là 738/8100

III. Tỉ lẹ hợp tử mang 2 alen trội là 2987/16200

IV. Tỉ lệ hợp tử mang 3 alen trội là 389/1620


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN