Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng
25 tháng 4 2017 lúc 20:15

Theo hình vẽ ta có :

Tầng 1 có 1 khối lập phương

Tầng 2 có 2 khối lập phương

Tầng 3 có 3 khối lập phương

Tầng 4 có 4 khối lập phương

Tầng 5 có 5 khối lập phương

Tầng 6 có 6 khối lập phương

Tầng 7 có 7 khối lập phương

Tầng 8 có 8 khối lập phương

Vậy có tất cả số hình là : 1+2+3+4+5+6+7+8+9 =36 ( khối lập phương )

Đ/S : 36 khối lập phương .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN