Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Lê Thị Thu Hà

. Giải phương trình:\(\left|2x+5\right|=x^2-2x+5\)

Akai Haruma
29 tháng 12 2019 lúc 23:18

Lời giải:

Nếu $x\geq \frac{-5}{2}$:

PT đã cho tương đương với:

$2x+5=x^2-2x+5$

$\Leftrightarrow x^2-4x=0\Leftrightarrow x(x-4)=0$

$\Rightarrow x=0$ hoặc $x=4$ (đều thỏa mãn)

Nếu $x< \frac{-5}{2}$:

PT đã cho tương đương với:

$-2x-5=x^2-2x+5$

$\Leftrightarrow x^2+10=0\Leftrightarrow x^2=-10< 0$ (vô lý)

Vậy $x=0$ hoặc $x=4$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN