Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 105
Số lượng câu trả lời 26
Điểm GP 2
Điểm SP 5

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (7)