Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Ngọc Linh Đặng Nguyễn

Hãy giải thích hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl, khí CO2, dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2 tới dư

B.Thị Anh Thơ
19 tháng 12 2019 lúc 19:32

HCl + NaAlO2 \(\rightarrow\) Al ( OH)3 ↓+ NaCl

CO2 + NaAlO2 + H2O\(\rightarrow\) Al ( OH)3↓ + NaHCO3

AlCl3 + NaAlO2 + H2O\(\rightarrow\) Al ( OH)3↓ + NaCl

\(\rightarrow\)Đều xuất hiện kết tủa trắng Al(OH)3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN