Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT

Tường Nguyễn Thế

Rút gọn: \(T=C^0_{50}-C^1_{50}+C^2_{50}-C^3_{50}+...+C^{18}_{50}-C^{19}_{50}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN