Ngô Tấn Đạt
11 tháng 3 2017 lúc 11:45

\(2n+1⋮n+1\\ \Leftrightarrow2\left(n+1\right)-1⋮n+1\\ \Leftrightarrow1⋮n+1\\ \Leftrightarrow n+1\in\left(1\right)=\left\{1;-1\right\}\\ \Leftrightarrow n=0;-2\)

Bình luận (0)
Bùi Đức Anh
11 tháng 3 2017 lúc 12:34

tao có 2n+1 <=>2.(n+1) chia hết cho n+1

suy ra n+1 thuộc Ư(2)={-1;1;-2;2}

ta có bảng 

n+1  -1         1   -2            2

n      -2 loại     0    -3 loại    1

vậy n ={ 0;1}

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN