Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Nhi Doãn

Anion X3- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p6 vị trí X trong bảng tuần hoàn là :

A ô 15 chu kì 3 nhóm VA

B ô 16 chu kì 2 nhóm VA

C ô 17 chu kì 3 nhóm VIIA

D ô 21 chu kì 4 nhóm IIIB

B.Thị Anh Thơ
5 tháng 11 2019 lúc 20:12

\(X3^-:1s^22s^22p^63s^23p^6\)

\(\Rightarrow\)Zx=2+2+6+2+6-3=15

\(X:1s^22s^22p^63s^23p^3\)

\(\Rightarrow\)X thuộc ô số 15 chu kỳ 3 nhóm VA

\(\Rightarrow\)Chọn A

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
5 tháng 11 2019 lúc 22:15
https://i.imgur.com/Txlk7Wp.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN