Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt

Dii Nguyễn Hàn Thiên

Điểm giống và khác nhau giữa hình cắt và hình chiếu ? Nêu ví dụ ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN