Bài 29: Anken

PU PII MM

3; Cho hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He = 3,75 . Dẫn X qua Ni nung nóng , thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối sp với He = 5 . Hiệu suất của phản ứng hidro hoá ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN