Câu hỏi của Nguyễn Thị Hải Anh - Hóa học lớp 10

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Giúp mình với , mình cần super gấp lắm luôn!!!!!!!!!

1) Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt p, n , e bằng 34, hiệu số hạt nowtron và electron bằng 1. Vậy số e độc thân là ??

2) Tổng số hạt n,p,e của một nguyên tử một nguyên tố là 21. Xác định tên nguyên tố và viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố đó.

3) Cho 20 gam muối cacbonat của kim loại R ( hóa trị II ) tác dụng với 200ml dd HCL 2,5M thu được đ A và khí B . Để trung hòa được lượng axit dư trong A cần 50ml dd KOH 2M.

a) Xác định tên kim loại R

b) Biết nguyên tử R có số p = số n . Viết cấu hình e của R

4) Tổng số hạt p,e,n của nguyên tử một nguyên tố kim loại là 34

a . Xác định tên nguyên tố dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

b) viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố đó

5) Một hợp chất B được tạo bởi 1 kim loại hóa trị II và một phi kim hóa trị I. Tổng số hạt trong phân tử B là 290. Tổng số hạt không mang điện là 110 . Hiệu số hạt không mang điện giữa phi kim và kim loại là 70. tỉ lệ số hạt mang điện của kim loại so với phi kim trong B là 2/7. Tìm A, Z của kim loại và phi kim trên .

    Được cập nhật 6 tháng 12 2019 lúc 14:06 3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.