Chương 1. Nguyên tử

Người Vô Tâm

Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu. Trong đó 65Cu chiếm 27% số nguyên tử .

a) Tính phần trăm khối lượng 65Cu trong tự nhiên

b) Tính phần trăm khối lượng 63Cu trong phân tử Cu2O biết \( \overline{M}\)O = 16

Lê Nhung
15 tháng 7 2019 lúc 9:54

a/ \(\overline{A}_{Cu}=\frac{a_1.A_1+a_2.A_2}{a_1+a_2}=\frac{73\%.63+27\%.65}{100\%}=63,54\)

Xét trong 1(mol) của Cu trong tự nhiên:

\(m_{Cu}\) = n.M = 1.63,54 = 63,54

Có: \(n_{^{65}Cu}=n_{Cu}=1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}^{63}Cu\left(73\%\right)=0,73\left(mol\right)\\^{65}Cu\left(27\%\right)=0,27\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{^{65}Cu}=n.M=0,27.65=17,55\left(g\right)\\m_{^{63}Cu}=n.M=0,73.63=45,99\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Phần trăm khối lượng của \(^{65}Cu\) trong tự nhiên là:

\(\%^{65}Cu_{\left(Cu\right)}=\frac{m_{^{65}Cu}}{m_{Cu}}.100\%=\frac{17,55}{63,54}.100\%\approx27,62\%\)

b/ Có: \(n_{Cu}=2n_{Cu_2O}=1\)

\(\Rightarrow n_{Cu_2O}=0,5\left(mol\right)\)

\(m_{Cu_2O}=n.M=0,5.\left(64.2+16\right)=72\left(g\right)\)

Phần trăm khối lượng \(^{63}Cu\) trong phân tử \(Cu_2O\) là:

\(\%^{63}Cu_{\left(Cu_2O\right)}=\frac{m_{^{63}Cu}}{m_{Cu_2O}}.100\%=\frac{45,99}{72}.100\%=63,875\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Le Tran Gia Huy
Xem chi tiết
Khôi Jacky
Xem chi tiết
Han Nguyen
Xem chi tiết
dodo2003
Xem chi tiết
Tanjiro [ HQT ]
Xem chi tiết
Lãnh Thiên Dương
Xem chi tiết
phạm ánh hồng
Xem chi tiết
Trần Khánh Hùng
Xem chi tiết
Quang Hiến
Xem chi tiết