Câu hỏi của Alone - Toán lớp 8

CMR nếu \(a^2+b^2\le2\) thì \(a+b\le2\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.