Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 10

1)\(\begin{cases}y^3\left(3x^2-4x-23\right)=8-8y\\y^2\left(x^3+10x+27\right)=8x+6y\end{cases}\)

2\(\begin{cases}2\sqrt{x^2+5x-y+2}-2=\sqrt{y^2+8x}+x\\2y-\sqrt{x+1}=x+5\end{cases}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.