Câu hỏi của Ngọc Hân - Hóa học lớp 11

Cho các dung dịch Ba(NO3)2 0,1M, HNO3 0,02M , Al2(SO4)3 0,1M.  Tính nồng độ mol của từng ion trong mỗi dung dịch 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.