Chương 1. Sự điện li

Thành Tôn

Giải giúp mình 2 câu nhé:

1) Tính nồng độ mol/lit của các ion trong dung dịch

a)Ion K+ và SO4 2- trong dung dịch K2SO4 0,05M

b)Ion Ba 2+ và OH- trong dung dịch Ba(OH)2 0,02M

c)Ion H+ và NO3 - trong 100ml dung dịch HNO3 nồng độ 10% (D=1,054g/ml)

2) Cho 150 ml dung dịch KOH 2M vào 250ml dung dịch HCl 3M. Tính nông độ mol/lit của các ion trong dung dịch sau phản ứng

Minh Nhân
9 tháng 7 2019 lúc 17:02

2)

nKOH = 0.15*2=0.3 mol

nHCl = 0.25*3=0.75 mol

KOH + HCl --> KCl + H2O

Bđ: 0.3____0.45

Pư : 0.3____0.3____0.3

Kt: 0______0.15___0.3

DD sau phản ứng : 0.15 mol HCl dư , 0.3 mol KCl

CM H+= 0.15/0.25=0.6M

CM Cl- = 0.15/0.25=0.6 M

CM K+= 0.3/(0.15+0.25)=0.75M

CM Cl-= 0.3/(0.15+0.25)= 0.75M

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Châu Long
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Thoa Kim
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Ngọc Hân
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết