Địa lý tự nhiên

Nhok baka

Nêu đặc điểm nổi bật của vị trí địa lý tự nhiên nước ta. Ảnh hưởng của mỗi đặc điểm vị trí đến việc hình thành môi trường tự nhiên nước ta.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN