Violympic toán 8

Truong Minh Tuan

Cho biểu thức : A= ( x+1/x-1 - x-1/x+1 + x^2-4x-1/x^2-1 ) : x/x+2019

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức

b) Với x ∈ Z , tìm giá trị lớn nhất của A


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN