Trần Hà trang
12 tháng 12 2016 lúc 22:20

x nhỏ nhất là 1

=>1-1-1=-1

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức đó là -1

x thuộc tập hợp N* ko

Bình luận (0)
Trần Việt Linh
13 tháng 12 2016 lúc 0:26

\(x-\sqrt{x}-1\left(ĐK:x\ge0\right)\)

\(=\left(x-\sqrt{x}+\frac{1}{4}\right)-\frac{5}{4}\)

\(=\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\)

Vì: \(\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2\ge0,\) với mọi \(x\ge0\)

=> \(\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\ge-\frac{5}{4}\)

Vậy GTNN của bt đã cho là \(-\frac{5}{4}\) khi \(x=\frac{1}{4}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN