Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Nguyễn Đình Thành

Từ điểm M nằm bên ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MCD với (O). Gọi I là giao điểm của AB và CD. Cm \(\dfrac{IC}{ID}=\dfrac{MC}{MD}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN