CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Yyyysyeye

Phân tích một hợp chất người ta thấy có thành phần khối lượng của C là 85,7% và của H là 143%. Biết tỉ khối của khí này so với H2 là 28.

a, cho biết khối lượng mol của hợp chất

b, xác định công thức hóa học của hợp chất đó

Petrichor
Petrichor 19 tháng 12 2018 lúc 12:11

a. Gọi CTHH của hợp chất là: \(C_xH_y\) \(d_{C_xH_y}/_{H_2}=\dfrac{M_{C_xH_y}}{M_{H_2}}=28\) \(\Rightarrow M_{C_xH_y}=28\times M_{H_2}=28\times2=56\left(g/mol\right)\) b. \(m_C=85,7\%.56\approx48\left(g\right)\Rightarrow n_C=\dfrac{48}{12}=4\left(mol\right)\) \(m_H=14,3\%.56=8\left(g\right)\Rightarrow n_H=\dfrac{8}{1}=8\left(mol\right)\) \(\Rightarrow CTHH\) của hợp chất là: \(C_4H_8\) (%H là 14,3 % nhé bạn, không phải 143%)

Bình luận (0)
Ngọc Hân
Ngọc Hân 19 tháng 12 2018 lúc 13:13

Gọi CTHH của hợp chất là CxHy

a) Ta có: \(d_{\dfrac{C_xH_y}{H_2}}=\dfrac{M_{C_xH_y}}{M_{H_2}}=\dfrac{M_{C_xH_y}}{2}=28\)

\(\Rightarrow M_{C_xH_y}=28\times2=56\left(g\right)\)

b) Ta có: \(12x\div y=85,7\div14,3\)

\(\Rightarrow x\div y=\dfrac{85,7}{12}\div\dfrac{14,3}{1}\)

\(\Rightarrow x\div y=1\div2\)

Vậy CTHH đơn giản của hợp chất là (CH2)n

Ta có: \(14n=56\)

\(\Rightarrow n=4\)

Vậy CTHH của hợp chất là C4H8

Bình luận (0)
Vy Kiyllie
Vy Kiyllie 19 tháng 12 2018 lúc 16:46

CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Bình luận (0)
chu do minh tuan
chu do minh tuan 3 tháng 4 2019 lúc 21:24
https://i.imgur.com/rSFPeFU.png
Bình luận (0)
Phượng Đoàn
Phượng Đoàn 4 tháng 4 2019 lúc 19:19

a)CTchung:CxHy

MCxHy=28x2=56(g/mol)

b)

mC=56x85,7%=48(g)=>nC=48:12=4(mol)

mH=56-48=8(g)=>nH=8:1=8(mol)

Ta có :nC:nH=4:8

=>CT:C4H8

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồng Chiên

1.Khi phân tích 1 hợp chất gồm 3 nguyên tố Fe,S,O,người ta thấy rằng %Fe=28%,S=24%,%O còn lại.Hãy lập CTHH của hợp chất,biết rằng hợp chất có 2 nguyên tử Fe

2.Hợp chất X có PTK là 60 và thành phần gồm 3 nguyên tố C,H,O trong đó nguyên tố C chiếm 60%,nguyên tố hidro chiếm 13,33% về khối lượng.Xác định công thức phân tử của X

3.Hợp chất khí A gồm 2 nguyên tố hóa học là lưu huỳnh và oxi ,trong đó lưu huỳnh chiếm 40% theo khối lượng.Hãy tìm CTHH của khí A biết tỉ khối của A so với không khí là 2,759

4.Tìm CTHH của hợp chất X do 3 nguyên tố Ca,N và O tạo thành.Biết:Mca:Mn:Mo=10:7:24 và PTK của X =164

5.1 hợp chất tạo thành giữa nhôm và oxi có Ma:Mo=4,5:4.Tìm CTHH của hợp chất đó

6.Xác định CTHH của CUxOy,biết tỉ lệ khối lượng giữa đồng và oxi là 4:1

7.1 hợp chất khí có tỉ khối đối với không khí = 2,76 và tỉ lệ về khối lượng của hai nguyên tố tạo thành là Ms:Mo=2:3

(a)Xác định CTHH của hợp chất                                                                                                                                                                                                    

(b)Chỉ ra hóa trị của lưu huỳnh và tên gọi của hợp chất

mik cảm ơn

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN